7 listopad 2017
Adrian w Elche 7's

W dniach 28 - 29. 10 miałem przyjemność...
7 listopad 2017
Obsada na 11.11.2017

Poniżej obsada na 11.11.2017 Ekstraliga –...
5 listopad 2017
I ty mozesz zostać sędzią rugby

„I ty też możesz zostać sędzią...
1 listopad 2017
Obsada na 04-05.11.2017

Poniżej obsada na 04-05.11.2017 Ekstraliga -...Więcej aktualności...
Aktualności :: Komunikat Kolegium Sędziów 07.08.2017

Komunikat Kolegium Sędziów 07.08.20178 sierpień 2017

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Rugby informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 roku  World Rugby w rozgrywkach międzynarodowych a Polski Związek Rugby również w naszych ligach  wprowadził zmiany w przepisach gry które będą obwiązywać do 2018 roku.
Poniżej zmiany zarówno w wersji angielskiej jak i tłumaczenie na polski:

Definition - Possession
This happens when a player is carrying the ball (or attempting to bring it under control) or the team has the ball in its control; for example the ball in one half of a scrum or ruck is in that team’s possession.

Definicja – Posiadanie piłki
Ma miejsce jeśli zawodnik lub drużyna kontroluje posiadanie piłki (lub stara się uzyskać nad nią kontrolę); np. jeśli piłka znajduje się po stronie drużyny w trakcie młyna lub rucka.


Law 3

3.6 Number of Players - The Team
Uncontested scrums as a result of a sending off, temporary suspension or injury must be played with eight players per side.

3.6 Liczba zawodników – drużyna
W sytuacji definitywnego lub czasowego wykluczenia z gry a także w wyniku kontuzji jednego z zawodników formacji młyna liczba zawodników w młynach symulowanych wynosić ma 8 zawodników.

Law 5

5.7 (e) Time
If a penalty is kicked into touch after time has elapsed without touching another player, the referee allows the throw-in to be taken and play continues until the next time the ball becomes dead.

5.7 (e) Czas
Po przyznaniu rzutu karnego drużyny. Jeśli drużyna wykona kop na aut po upływie czasu gry, nie dotykając innego zawodnika sędzia pozwoli na wykonanie formacji autu i kontynuacji gry do momentu, w którym piła stanie się martwa.

Law 8

8.1 (a) Advantage
When there are multiple penalty infringements by the same team, the referee may allow the captain of the non-offending team to choose the most advantageous of the penalty marks.

8.1 (a) Korzyść
W sytuacji powtarzalnych przewinień jednej drużyny sędzia może pozwolić kapitanowi drugiej drużyny na wybór przewinienia, którego sankcja jest najbardziej dogodna z punktu widzenia korzyści.

Law 9

9.A.1 Method of Scoring
Penalty Try. If a player would probably have scored a try but for foul play by an opponent, a penalty try is awarded. No conversion is attempted.


9.A.1 Sposób zdobywania punktów
Karne przyłożenie. W sytuacji, w której zawodnik z największym prawdopodobieństwem zdobyłby przyłożenie gdyby nie miła miejsca gra faul przeciwnika, karne przyłożenie jest przyznane. Kop na słupy nie jest wykonywany, natomiast wartość tego przyłożenia to 7pkt


Law 15

Amended Tackle 15.4 (c)
The tackler must get up before playing the ball and then can only play from their side of the tackle gate.

15.4 (c)  - Szarża
Zawodnik szarżujący musi wstać jeżeli chce grać piłką, może to zrobić tylko od strony “bramy szarży”.


Law 16

Law 16: Amended Ruck Law
A ruck commences when at least one player is on their feet and over the ball which is on the ground (tackled player, tackler). At this point the offside line is created. A player on their feet may use their hands to pick up the ball as long as this is immediate. As soon as an opposition player arrives no hands can be used.


16 – Ruck
Ruck ma miejsce gdy co najmniej jeden zawodnik jest na nogach i znajduje się nad piłką, która znajduje się na ziemi (zawodnik zaszarżowany, szarżujący). W tym momencie tworzą się linie spalonego. Zawodnik znajdujący się na nogach może użyć rąk aby podnieść piłkę ale musi to zrobić natychmiast. W momencie gdy dołączy zawodnik drużyny przeciwnej nie można używać rąk.


Law 16.4 : Other Ruck Offences
A player must not kick the ball out of a ruck.
Sanction: Penalty kick
The player can only hook it in a backwards motion.

16.4 – Inne przewinienia w rucku
Zawodnik nie może wykopywać piłki z rucka.
Sankcja: Rzut karny
Zawodnik może jedynie zagarniać piłkę nogą w kierunku własnego pola punktowego.


Law 18

Law 18 Definition Mark
To make a mark a player must have one or both feet on or behind that player’s 22-metre line and catch a ball that has reached the plane of the 22-metre line.

18 – Chywt „mam”
Aby zrobić chwyt “mam”, zawodnik musi mieć jedną, lub obie stopy na lub za własną linią 22 metrów oraz złapać piłkę, która przekroczyła płaszczyznę linii 22 metra
.

Law 19

Law 19 Touch Definition
If the ball has passed the plane of touch when it is caught, then the catcher is not deemed to have taken the ball into touch.

If the ball has not passed the plane of touch when it is caught or picked up, then the catcher is deemed to have taken the ball into touch, regardless of whether the ball was in motion or stationary.

If a player jumps and knocks the ball back into the playing area (or if that player catches the ball and throws it back into the playing area) before landing in touch or touch-in-goal, play continues regardless of whether the ball reaches the plane of touch.

19 – Definicja autu
Jeżeli piłka przekroczyła płaszczyznę linii autu w momencie chwytu, wówczas zawodnik łapiący piłkę nie uważany jest za tego, który spowodował, że piłka wyszła na aut.

Jeżeli piłka nie przekroczyła płaszczyzny linii autu w momencie chwytu lub jej podniesienia, wówczas zawodnik łapiący piłkę uważany jest za tego, który spowodował, że piłka wyszła na aut, bez względu na to czy piłka była stacjonarna czy w ruchu.

Jeżeli zawodnik wyskakuje i zbija piłkę do tyłu z powrotem na pole gry (lub gdy zawodnik łapie piłkę i wrzuca ją do tyłu na pole gry) zanim wyląduje na aucie lub aucie pola punktowego, gra jest kontynuowana bez względu na to czy piłka przekroczyła płaszczyznę linii autowej.

Law 19.1(c) No Gain in Ground
If a player, with one or both feet on or behind the 22-metre line, picks up the ball, which was outside the 22, or catches the ball in front of the 22-metre line and kicks it directly into touch from within the 22, then that player has taken the ball back inside the 22, so there is no gain in ground.
Delete 19.1(e) and re-letter subsequent paragraphs accordingly.

19.1 (c) – Bez zysku terenu
Jeżeli gracz, mający jedną lub obie stopy na lub poza linią 22 metra, podniesie piłkę, która znajdowała się poza 22 metrem lub złapie piłkę przed linią 22 metra i wykopie ją bezpośrednio na aut z własnego pola 22 metrów, wówczas gracz wprowadził piłkę z powrotem na pole 22 metrów, zatem nie ma zysk
u terenu.

Law 20

20.5 Throwing the ball into the scrum
No signal from referee.
The scrum must be stable and there must be no delay once the ball has been presented to the scrum.

20.5 Wrzut piłki do młyna
Brak sygnału od sędziego.

Młyn musi być stabilny i nie może być zwłoki w momencie wrzutu piłki do młyna.

20.6 (d) How the scrum-half throws in the ball
The scrum-half must throw the ball in straight, but is allowed to align their shoulder on the middle line of the scrum, therefore allowing them to stand a shoulder width towards their side of the middle line.

20.6 (d) Jak łącznik młyna wrzuca piłkę
Łącznik młyna musi wrzucić piłkę prosto, ale może wyrównać linię barków z linią wyznaczającą środek młyna, zatem może stanąć o szerokość barku w kierunku swojej strony środkowej linii młyna.

20.9 (b) Handling in the scrum - exception
Allow the number eight to pick the ball from the feet of the second-rows.

20.9 (b) Gra piłką w młynie – wyjątek
Pozwolić wiązaczowi młyna (numer 8) podnieść piłkę ze stóp zawodników drugiej linii.

Law 20 Striking after the throw-in.
Once the ball touches the ground in the tunnel, any front row player may use either foot to try to win possession of the ball. One player from the team who put the ball in must strike for the ball.
Sanction: Free-kick

20 – Zagrzebanie piłki w młynie po wrzucie
W momencie gdy piłka dotknie ziemi w tunelu, każdy zawodnik pierwszej linii młyna może użyć każdej stopy próbując wejść w posiadanie piłki. Jeden zawodnik drużyny, która wprowadzała piłkę do młyna musi spróbować ją zagrzebać.

Sankcja: Rzut wolny

Law 22

Law 22.9 (b) Defending Player in In-goal
If a player with one or both feet on or behind the goal line picks up the ball from within the field of play, or catches the ball in front of the goal line, that player has taken possession of the ball in the field of play.
Delete 22.9(c) and re-letter subsequent paragraphs accordingly.

22.9 (b) Zawodnik broniący na polu punktowym
Jeżeli zawodnik mając jedną lub obie stopy na lub poza linią punktową podniesie piłkę będącą na polu gry lub złapie piłkę przed linią pola punktowego, wówczas zawodnik ten wszedł w posiadanie piłki na polu gry.

Law 22.9 (d) Defending Player in In-goal
If a player with one or both feet on or behind the dead ball line picks up or catches a ball that has not reached the dead ball line, or touch-in-goal line, that player is deemed to have made the ball dead.
Delete 22.9(e).

22.9 (d) Zawodnik broniący na polu punktowym
Jeżeli zawodnik mając je
dną lub obie stopy na lub poza linią końcową boiska podniesie lub złapie piłkę która nie przekroczyła linii końcowej boiska, lub linii autowej pola punktowego, wówczas zawodnik ten sprawił, że piłka stała się martwa.

Przewodniczący Kolegium Sędziów PZR
Wiesław Piotrowicz