8 lipiec 2020
Komunikat KS - egzaminy na jesień 2020

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Rugby...
19 czerwiec 2020
Obsada na 20-21.06.2020

20-21.06.2020 ILiga Miedziowi Lubin - AZS...
9 marzec 2020
Obsada na 14-15.03.2020

Poniżej obsada na 14-15.03.202014-15.03.2020...
3 marzec 2020
Obsada na 7-8.03.2020

Poniżej pierwsza obsada w roku 2020. Witamy...Więcej aktualności...
Regulamin Kolegium Sędziów
REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓWPOLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY
§ 1.
Kolegium Sędziów PZR, zwane dalej „kolegium” jest organem wykonawczym Polskiego Związku Rugby, powołanym do regulowania i interpretacji przepisów gry oraz wszystkich spraw sędziowskich.
Kolegium działa zgodnie ze statutem PZR i niniejszym regulaminem.
Warunki działania kolegium zabezpiecza Biuro PZR poprzez sekretarza generalnego lub osobę delegowaną przez niego do współpracy z kolegium.
§ 2.
Kolegium składa się z 3 – 5 osób w tym przewodniczącego.
Przewodniczącego oraz członków kolegium wybiera zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kolegium Sędziów PZR z udziałem wszystkich sędziów posiadających licencje.
Przewodniczący kolegium jest wybierany w oddzielnym głosowaniu.
Kadencja kolegium jest równa kadencji zarządu PZR.
§ 3.
Do zakresu działania kolegium należy:
Kierowanie całokształtem spraw związanych z prawidłowym, zgodnym z przepisami    i regulaminami prowadzeniem zawodów.
Reprezentowanie sędziów wobec władz Związku.
Organizowanie kursokonferencji szkoleniowych dla sędziów i kandydatów.
Przygotowanie obsad sędziowskich na zawody krajowe i międzynarodowe w kraju.
Rekomendacja dla sędziów na szkolenia międzynarodowe.
Wydawanie i pozbawianie licencji sędziego sportowego w rugby zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (D.U. Nr 155/2005 poz.1298).
Nadawanie klas sędziowskich.
Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z działalności kolegium.
Przedkładanie Zarządowi PZR wniosków o charakterze organizacyjno-administracyjnym w zakresie spraw sędziowskich.
Wnioskowanie do Zarządu PZR o przyznawanie nagród i wyróżnień dla sędziów.
§ 4.
Rozstrzygnięcia kolegium we wszystkich sprawach zapadają w formie uchwał.
Dla ważności uchwały konieczna jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy członków kolegium. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 5.
Warunki, jakie musi spełnić sędzia PZR oraz jego prawa i obowiązki określa „Regulamin sędziego PZR”(załącznik nr 1).
§ 6.
Od uchwał kolegium przysługuje odwołanie do Zarządu PZR.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje kolegium i Zarządowi PZR.
§ 7.
Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZR w dniu 6 marca 2008 r., wchodzi  w życie z dniem zatwierdzenia.
Wersja do pobrania w formacie .pdf

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓWPOLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY

Treść regulamin dostępna jest (tutaj)