8 lipiec 2020
Komunikat KS - egzaminy na jesień 2020

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Rugby...
19 czerwiec 2020
Obsada na 20-21.06.2020

20-21.06.2020 ILiga Miedziowi Lubin - AZS...
9 marzec 2020
Obsada na 14-15.03.2020

Poniżej obsada na 14-15.03.202014-15.03.2020...
3 marzec 2020
Obsada na 7-8.03.2020

Poniżej pierwsza obsada w roku 2020. Witamy...Więcej aktualności...
Regulamin Sędziego
REGULAMIN SĘDZIEGO POLSKIEGO ZWIAZKU RUGBY
Na podstawie statutu Polskiego Związku Rugby oraz Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Rugby ustala się następujące zasady sprawowania przez uprawnione osoby funkcji sędziego rugby, zwanego dalej „sędzią”.
§ 1.
Sędzią w rozumieniu niniejszego regulaminu jest:
Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca w pełni z praw publicznych, która ukończyła 18 lat i i nie przekroczyła 55 lat. Osoba, która ukończyła 16 lat może uzyskać klasę młodzieżowego sędziego rugby.
Osoba posiadająca licencję sędziego sportowego rugby, której koszt wydania ponosi ubiegający się, w wysokości ustalonej przez Kolegium Sędziów i zatwierdzonej przez Zarząd PZR.
§ 2.
Licencję sędziego rugby można przyznać osobie, która:
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
Korzysta z pełni praw publicznych.
Pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Polskiego Związku Rugby w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Posiada zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków sędziego rugby. Koszt wydania zaświadczenia lekarskiego pokrywa osoba ubiegająca się o wydanie licencji.
§ 3
1.Licencję sędziego sportowego przyznaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Licencja sędziego sportowego może być przyznana na czas określony na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie licencji
§ 4.
Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego rugby składa w Kolegium Sędziów Polskiego Związku Rugby pisemny wniosek (wg. wzoru) zawierający:
1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
2) określenie dyscypliny sportu, w jakiej wnioskodawca zamierza pełnić funkcję sędziego sportowego,
3) określenie okresu ważności licencji w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2,
4) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:
1.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
2.Zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji sędziego sportowego,
3.Zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, organizowanym przez właściwy polski związek sportowy.
4.Zobowiązanie do wykonywania obowiązków sędziego sportowego, określonych w regulaminie sportowym właściwego polskiego związku sportowego.
§ 5.
Przyznanie licencji potwierdza dokument, którego wzór zawiera załącznik do Regulaminu Sędziego Polskiego Związku Rugby.
§ 6.
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Rugby może odmówić przyznania licencji sędziego rugby, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 2 i 4, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania, w wyznaczonym terminie.
Licencji sędziego rugby nie może uzyskać osoba, która, pełniąc tę funkcję, została przez właściwy polski związek sportowy pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 7 1 pkt 3 - przez okres dwóch lat od daty wydania tej decyzji.
Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
§ 7.
1. Kolegium Sędziów Polskiego Związku Rugby pozbawia licencji sędziego rugby w razie:
1) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2) utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego sportowego, potwierdzonej zaświadczeniem wydanym przez lekarza,
3) popełnienia przez sędziego sportowego czynów zagrożonych w regulaminie dyscyplinarnym polskiego związku sportowego karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów sportowych.
2. Kolegium Sędziów Polskiego Związku Rugby może pozbawić sędziego sportowego licencji również w razie:
1) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich,
2) naruszenia innych obowiązków sędziego sportowego, określonych w regulaminie sportowym właściwego polskiego związku sportowego.
3. Pozbawienie sędziego sportowego licencji wymaga uzasadnienia.
§ 8.
Sędzia Polskiego Związku Rugby może posiadać następujące klasy:
1. Młodzieżowy sędzia rugby:
a) zasady otrzymania:
wiek – ukończone 16 lat,
ukończony kurs sędziego rugby i zaliczone z wynikiem pozytywnym egzaminy teoretyczny z przepisów gry w rugby i test sprawności fizycznej
b) uprawnienia:
prowadzenie rozgrywek dzieci i młodzieży.
2. Sędzia kandydat:
a) zasady otrzymania
wiek –ukończone 18 lat,
ukończony kurs sędziego rugby i zaliczone z wynikiem pozytywnym egzaminy teoretyczny z przepisów gry w rugby i test sprawności fizycznej,
b) uprawnienia:
prowadzenie: rozgrywek dzieci i młodzieży, turniejów regionów, eliminacji OOM i MPJ organizowanych przez macierzysty OZR, sędzia liniowy w meczach II ligi rozgrywanych w macierzystym OZR, zawodów rugby „7”.
3. Sędzia rugby:
a) zasady otrzymania :
minimum 1 rok stażu, jako sędzia kandydat
zaliczony z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny z przepisów gry w rugby,
zaliczony z wynikiem pozytywnym egzamin sprawności fizycznej.
b) uprawnienia:
prowadzenie: rozgrywek dzieci i młodzieży, turniejów regionów, eliminacji oraz finałów OOM i MPJ, sędzia liniowy w meczach I i II ligi, Pucharu Polski i pozostałych imprezach organizowanych przez Okręgi i PZR.,sędzia główny w meczach  II ligi i Pucharu Polski do ¼ finału.
4. Sędzia ligowy:
a) zasady otrzymania:
minimum 1 rok stażu, jako sędzia rugby,
sędziowanie 15 meczy, jako sędzia główny w eliminacjach lub finałach OOM i MPJ
zaliczony z wynikiem co najmniej dobrym egzamin teoretyczny z przepisów gry w rugby,
zaliczony z wynikiem, co najmniej dobrym egzamin sprawności fizycznej.
b) uprawnienia:
prowadzenie: rozgrywek dzieci i młodzieży, turniejów regionów, eliminacji oraz finałów OOM i MPJ, meczy I i II ligi, Pucharu Polski  i pozostałych imprez organizowanych przez Okręgi i PZR.
5. Sędzia krajowy:
a) zasady otrzymania:
minimum 2 lata stażu, jako sędzia ligowy,
sędziowanie 20 meczy, jako sędzia główny I ligi lub 30 spotkań I i II ligi,
zaliczony z wynikiem co najmniej dobrym egzamin teoretyczny z przepisów gry w rugby,
zaliczony z wynikiem, co najmniej dobrym egzamin sprawności fizycznej.
b) uprawnienia:
prowadzenie: rozgrywek dzieci i młodzieży, turniejów regionów, eliminacji oraz finałów OOM i MPJ, meczy I i II ligi oraz Pucharu Polski, meczy międzypaństwowych rozgrywanych w kraju i za granicą na które nie został wyznaczony imiennie sędzia i pozostałych imprez organizowanych przez Okręgi i PZR.
6. Sędzia międzynarodowy:
a) zasady otrzymania:
minimum 3 lata stażu jako sędzia krajowy,
sędziowanie 10 oficjalnych spotkań międzynarodowych, jako sędzia główny,
wyznaczony przez IRB lub FIRA-AER do sędziowania oficjalnych międzynarodowych spotkań,
uczestnictwo w szkoleniach międzynarodowych organizowanych przez IRB lub FIRA-AER
zaliczony z wynikiem co najmniej dobrym egzamin teoretyczny z przepisów gry w rugby,
zaliczony z wynikiem, co najmniej dobrym egzamin sprawności fizycznej.
b) uprawnienia:
sędziowanie wszystkich spotkań organizowanych przez IRB, FIRA-AER i PZR w kraju i za granicą.
7. Sędzia kwalifikator:
a) zasady otrzymania:
zakończenie czynnej kariery sędziowskiej
klasa co najmniej sędziego ligowego,
b) uprawnienia:
sędzia główny turniejów organizowanych przez PZR,
obserwator sędziów.
8. Honorowy sędzia PZR:
przyznaje Zarząd PZR na wniosek Kolegium Sędziów.
§ 9.
Klasy sędziowskie nadaje:
a) Okręgowy Związek Rugby - sędziego młodzieżowego i sędziego kandydata - po przeprowadzeniu kursu szkoleniowego i egzaminów z udziałem przedstawiciela Kolegium Sędziów PZR.
b) Kolegium Sędziów PZR - pozostałe klasy - 1 raz w roku na początku sezonu rozgrywkowego na pisemny, uzasadniony wniosek zainteresowanego.
Kolegium może w szczególnych przypadkach skrócić czasokres otrzymania wyższej klasy sędziowskiej.
§ 10.
Sędzia zostaje dopuszczony do pełnienia swej funkcji podczas zawodów w danym sezonie rozgrywek po spełnieniu następujących warunków:
Zaliczenie jeden raz w roku z wynikiem pozytywnym sprawdzianu teoretycznego i dwa raz w roku z wynikiem pozytywnym sprawdzianu fizycznego. Termin, forma i zasady sprawdzianów ustalone zostaną każdorazowo przez Kolegium Sędziów PZR najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego.
Nie zaliczenie sprawdzianu teoretycznego lub fizycznego powoduje zawieszenie sędziego na daną rundę rozgrywek i obniżenie klasy o stopień niżej.
Wniesienie opłaty aktywacyjnej na dany sezon w wysokości każdorazowo ustalonej przez Kolegium Sędziów PZR i zatwierdzonej przez Zarząd PZR (nie dotyczy młodzieżowego sędziego rugby i sędziego kandydata).
Złożenie pisemnego oświadczenia o znajomości i przestrzeganiu przepisów, regulaminów dotyczących sędziów w tym przepisów dyscyplinarnych oraz wszystkich uchwał i postanowień Zarządu PZR i Kolegium Sędziów PZR odnoszących się do sędziów.
§ 11.
Sędzia ma prawo do pomocy szkoleniowej i organizacyjnej ze strony Kolegium Sędziów w tym zaopatrywanie w materiały szkoleniowe i ewentualnie w sprzęt sędziowski             w zakresie możliwości jakimi dysponuje w danym sezonie Kolegium Sędziów.
Sędzia ma prawo do otrzymywania ekwiwalentu pieniężnego za pełnienie funkcji podczas meczu rugby zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami, określonymi przez kolegium i zatwierdzonymi przez Zarząd PZR każdorazowo na 30 dni przed rozpoczęciem sezonu.
§ 12.
Sędzia ma obowiązek:
Pełnienia funkcji sędziowskich według wyznaczenia przez uprawnione do tego osoby lub organy.
Stosowania się do przepisów gry i ich obowiązującej interpretacji.
Stałego podnoszenia kwalifikacji.
Przestrzegania regulaminów i przepisów dotyczących sędziów w tym przepisów dyscyplinarnych oraz uchwał i postanowień Zarządu PZR i Kolegium Sędziów PZR.
Rozliczania ekwiwalentów sędziowskich, dojazdów i diet według obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad ustalonych przez Kolegium Sędziów i zatwierdzonych przez Zarząd PZR.
Być dyspozycyjnym, co do delegowania przez Kolegium Sędziów do pełnienia funkcji sędziego na zawodach rugby.
W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na wyznaczonych zawodach rugby sędzia zostaje ukarany karą finansową w kwocie przysługującego ekwiwalentu                 za prowadzenie zawodów, wpłacanej do kasy PZR.
Zachowania właściwej postawy moralnej w związku z pełnieniem funkcji sędziego.
§ 13.
Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu lub innych aktów prawnych regulujących status sędziego powoduje nałożenie przez Kolegium Sędziów następujących kar:
Upomnienia.
Zawieszenia w pełnieniu funkcji sędziego na zawodach na okres do 6 miesięcy.
Obniżenia klasy sędziowskiej.
Zawieszenia w pełnieniu funkcji sędziego na zawodach na okres do 2 lat w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów lub postawy niegodnej sędziego,
Dożywotniego pozbawienia praw sędziego, w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących przepisów lub postawy niegodnej sędziego.
§ 14.
W przypadkach nieunormowanych w niniejszym regulaminie a związanych z pełnieniem funkcji sędziego rugby decyzje podejmuje Kolegium Sędziów PZR.
§ 15.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Kolegium Sędziów i Zarządowi PZR.
§ 16.
Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Zarząd PZR w dniu 6 marca 2008 r., wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
Wersja z załącznikami do pobrania w formacie .pdf

REGULAMIN SĘDZIEGO POLSKIEGO ZWIAZKU RUGBY

Treść regulaminu dostępna jest (tutaj)